در هوای دیار :بهزاد بهره بر

بهزاد بهره بر

بنگر به وطن ، هموطن اين خانه به بند است
بر هر وجب ِ بام ِ وطن پرچم ِ سالوس بلند است
بايد که غبار ِ شر ِ شيخ از رخ اين خانه ُزدائیم
ورنه چو صيديم که هر لحظه بدام يا به کمند است .

*********************

وقت آنست که گلبانگ ِ رهايی به افلاک زنيم
وز گلوخسته َ خويش بانگ ِ هزارساله بهر بام زنيم
خرقهَ زُهد دريم بر تن ِ سالوس پناهان ِ وطن
تاج ِ آزادی و عدل را بسر ِ مرز ِ ُ گهربار زنيم .

*********************

سر فراز باشی تو ای ملک ِ شهير ِ آرشان
برقرار مانی تو ای شير ِ دلير ِ خاوران
هر شبت افروز از نور ِ کبير ِ ايزدی
خرم و بهروز ای خاک ِ هژير ِ جاودان.

*********************

رايت ِ خاک ِ شهيران برافراش به بام
دعوتی از وزش ِ باد ِ بهاران بنما
بخروش هر فلق ِ سُرخ ، سرود ِ ميهن
آذر انداز بتاريکی و روشان بنما.

a

Print Friendly, PDF & Email