هیچوقت توان مردن و تسلیم نشدن را از دست نمیدهیم…. سعید ماسوری

سعید ماسوری

اعتصاب غذای شما را به رسمیت نمیشناسیم؟؟؟ محاکمه بدون وکیل را به رسمیت میشناختید!!!؟؟؟ دادن حکم اعدام در ۱۰ دقیقه را به رسمیت میشناختید!!!؟؟؟ گذراندن ۲ سال در انفرادی را به رسمیت میشناختید!!!؟؟؟ نگهداری داخل یک قفس را به رسمیت میشناختید!!!؟؟؟ عدم ثبت اسم زندانی حتی در کامپیوتر زندان را به رسمیت میشناختید!!!؟؟؟ بایکوت خبری در رابطه با زندانی شدن و محکوم شدن در کلّ رسانه‌‌ها را به رسمیت میشناختید!!!؟؟؟ ما هیچوقت ظلم و تعدی و اجحافی که به زندانیان میشود را به رسمیت نمی‌شناسیم و الان که ۳۰ روز از اعتصاب غذایمان می‌گذرد گرچه عمده توانایی جسمی خود را از دست داده‌ایم….ولی‌ هیچوقت توان مردن و تسلیم نشدن را از دست نمیدهیم…. سعید ماسوری

Print Friendly, PDF & Email