در هوای دیار: بهزاد بهره بر

بهزاد بهره بر

خُرم   آنروز   که   ايران  وطن ِ   آ ذر  و  مهر
بزند      تاج ِ    رهايی   بسر ِ     شرق ِ    جهان
چون    شود   شرق  رها  از ستم   و جور ِ  ددان
ره ِ آزادگی  و صلح و صفا باز شود بهر ِ جهان .

***********************

ايران رجوی  رجوی ايران

در چمنزار ِ وطن  طائر ِ  رضوان بطلب
همچو  بلبل  بسرا  نغمهَ    پرشور ِ  بهار
دست در دست غزل خوان ِ رهايی بگذار
سرفشان در ره ِ بهروزی اين دار و ديار

***********************

بر داشتی کوچک از آخرين نامه شهيد اشرف رجوی به
مسعود رجوی

کس نفهميد که  در اين معرکه بر ما چه گذشت
روز و شب  بر سر ِ ما  ملت ِ ايران چه گذشت
گر   بتحرير   درآريم   غم ِ   اين   دوران  را
بايد از  جنگل ِ  اين  قاره  به آن  قاره  گذشت .

***********************

بياد شهيد سرفراز مقاومت ملی ايران
محمد حسين نقدی

آسمان ِ    ميهنم  غرق ِ  ستاره  است هنوز
هر ستاره شاهد ِ  يکصد ستاره  است هنوز
بارها  افتد ستاره  چون شهاب  از آسمان
باز، اين آسمان  رخشان ستاره است هنوز .

Print Friendly, PDF & Email