مرگ مشكوك يك پناهجوي ايراني در استراليا فراخوان به اقدام عاجل بين المللي براي حل بحران پناهجويان ايراني در استراليا

شورای ملی مقاومت ایران

روز دوشنبه ۱۶مرداد (۸ اوت) جسد يك پناهجوي ايراني به نام حسن شمشيري پور، در اردوگاه پناهجويان مانوس پيدا شد. بنا به گزارش رسانه هاي استراليايي آثار جراحت در بسياري از نقاط بدن اين پناهجو مشاهده شده است. استرالیا با نقض استانداردهاي به رسميت شناخته شده پناهندگي، اين پناهجويان را كه از جهنم سركوب و فقر و فساد آخوندي گريخته اند به اين اردوگاه در جزایر پاپوآ گینه نو فرستاده است و شرايط ضد انساني به آنها تحميل كرده است.
مقاومت ايران ضمن تسليت به خانواده و دوستان آقاي شمشيري و همدردي با پناهجويان ايراني در اردوگاه مائوس، و با تأكيد بر اينكه دولت استراليا مسئول امنيت پناهجويان و پناهندگان است، جامعه جهاني به ويژه كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو را به محكوميت بدرفتاری استراليا با پناهجويان و اخراج آنها از خاك اين كشور كه نقض آشكارا كنوانسيونها و معاهدات بين المللي است فرا ‌می‌خواند و از آنها مي خواهد با اعطاي حق پناهندگي به اين پناهجويان، اجازه ندهند آنان در خارج از حاكميت رژيم آخوندي نيز با فقر، گرسنگي و خطر مرگ مواجه باشند.
مقاومت ايران پارلمان, احزاب سياسي و سازمانهاي مدافع حقوق پناهندگان در استراليا را به اقدام فوري براي حل اين بحران انساني و تضمين حقوق پناهجويان فراخوانده و از عموم ايرانيان مقيم استراليا مي خواهد به ياري اين هموطنان برخيزند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۱۸مرداد ۱۳۹۶ (۹ اوت ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email