پهلوان اول! راستي پهلوان اول كيست!؟: محمود نيشابوري

پهلوان اول! راستي پهلوان اول كيست!؟ محمود نيشابوريدر خواب دوش پیری در  کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن
گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرّد
از برق این زمرّد ، هین دفعِ   اژدها   کن
«اطلاق پهلوان اول! به خامنه اي، ظلم به بشريت و انسانيت و آزاديخواهي است و توهين به همه كلمات و ارزشهاست».
آنانكه بدنه نظام جهل و فريب و جنايت آخوندي را تشكيل مي دهند، براي منافع خود چشم  و گوش بسته مطيع ولي امر!  و افاضات مسخره و شيادانه او هستند، هر چه اين خود سپاري بيشتر باشد معلوم است در كشتار و شكنجه مردم بيشتر افسار گسيخته ترند. از مداحان و نويسندگان!، مديحه سرايان و صله بگيران رژيم، عده اي همچون« مگسان بر گرد شيريني ولايت!»، دنبال دروغ بافي، قلم فرسايي، خود شيريني و… هستند.   و در اين راستا كوه را خاك و خاك را كوه جلوه مي دهند!.

بلي، آنان در اين رژيم، از جوانمردي و آزادي و روح ورزشكاري و… دم مي زنند، البته كه خودشان از جنايتكارانند، مگر خاتمي دجال چه  مي گفت: بهترين فرزندان ايران همين وزارت اطلاعاتي ها هستند و…
بلي، حالا كه  جنبش دادخواهي افشاگري جانانه اي  مي كند، بحران رژيم اين را طلب مي كند كه همان« مگسان، دور شيزيني…» از هم تعريف كنند، هند وانه به قول معروف زير بغل هم بگذارند، تا براي چند صباحي ترسشان بريزد!، البته محال است.
يكي از  سينه چاكان سيد علي براي خوش خدمتي، لقب پهلوان اول! را براي اين جاني بزرگ فرن شياد ابن شياد، خامنه اي انتخاب كرده است، كه زنگهاي  زور خانه ها به اسم او زده  شوندو…
بلي، در زمان شاه، شعبان بي مخ هايي، بودند در زرورق پوشالي ورزشكار!. اما، چمافدار و  جاني  و لمپن ،بودند، كه از اسم ورزش سوء استفاده مي كردند و روبروي مردم مي ايستادند، جلو آزاديخواهي مردم در زمان مصدق كبير و…
چون جو و فضاي حاكم بر مناسبات رژيم آخوندي چنين بر مي آيد كه اين پهلوان بازي در وغين  را همچون دكتر ها و مناصب پوشالي سران رژيم را  فعال كنند، لات و لمپنها، همان چماقداران و سركوب گران مردم مي شوند.
اما، پهلوانهاي واقعي مردم شهدا افتخار آفرين خلقند، همانند  ورزشكاران غيورو شجاع ، خبيري، منتظر الظهور، فروزان عبدي، و سي هزارگل سرخ انقلاب كه ايستادند و به دشمنان خلق با صداي رسا مرگ بر اصل ولايت فقيه  سر دادند و بوسه بر طناب دار زدند.
بلي، اين دجالان همانند خميني شياد و  وحشي بويي از انسان و صفات عاليه انساني نبرده اند، در مخيله اين دجالان محبت ، گذشت، فدا، ايمان و… جايي ندارد، آنچه كه هست دروغ و نيرنگ و فريب با حربه زور و شكنجه و اعدام و…
بايد گفت، اطلاق پهلوان اول! به خامنه اي، ظلم به بشريت و انسانيت و آزاديخواهي است و توهين به همه كلمات و ارزشهاست.

Print Friendly, PDF & Email