گاهی سکوت تاوَلِ داغی ست در گلو :جمشید پیمان،

مریم میرزا خانی"

افسوس و هزار افسوس: جامعه انسانی “مریم میرزا خانی”
ریاضی دان بزرگ ایرانی و یکی از برجسته ترین سرمایه های
علمی خود را از دست داد. جای سوگواری دارد! یادش گرامی

هم از زمانه گاه دلت سرد می شود
هم چهره ات دژم ز عالَمِ نامرد می شود
دردِ به جان نشسته ات از یاد می بری
آن لحظه ای که فکر تو پُر درد می شود

خونی نمانده در رگ این شهر جان پریش
زآن رو جهان به آینه ات زرد می شود

گاهی دلت که عشق در او موج می زند
با دردِ بی کرانه،هماورد می شود

گاهی که دلخوشی به شرارِ حقیقتی
از آتش دروغ ،دلت سرد می شود!

گاهی شبانه های پر از شادمانی ات
سرشارِ شَروه خوانیِ شبگرد می شود

گاهی سکوت تاوَلِ داغی ست در گلو
گلخنده از دیارِ لبت  طرد می شود

Print Friendly, PDF & Email