سبيل چرب كن، بابا! :محمود نيشابوري

زندان اوین

نظام ضد ايراني آخوندي كه به خاطر بحران هاي لاعلاجي كه گربا نگيررژيم فرتوت ولايي ش! شده، هر از گاهي براي تقويت روحيه بسيحيان و سانديس خواران، نوجه خواني و مديحه سرايي ميكند و از پيشرفت در عرصه هاي مختلف علمي و هنري و اقتصادي و … دم مي زندو كه البته چيز جديدي نيست.
اما بشنويم اصل ماجرا را. ۴۵ نفر از سفرا و نمايندگان كشور هاي مختلف جهان!  از زندان اوين رژيم بازديد  كردند و متوجه شدند كه حرف امام! درست بوده، اينجا زندان نيست، و نبوده، دانشگاست، بهترين دانشگاه در كره ارض. اين  جا زندانبان و شكنجه گر نداريم، همه چيز مهر ورزيست ،  و خنده.كتابخانه هاي بزرگ ، تفريحات گسترده ، حمام سونا، استخر سر پوشيده ، ملاقات هفتگي  و… در اين زندان! آزادي وجود دارد كه در هيج جاي جهان سابقه ندارد، زندانيان مدارج تحصيلي را براحتي مي گذرانند، بيسواد وارد زندان، ببخشيد دانشگاه مي شوند، با مدرك تخصصي بر مي گردند، براي همين اين همه دكتر و مهندس داريم!.
اما، نظام اخوندي به هر طريقي مي خواهد خودي نشان دهد و خود را بيگناه جلوه بدهد اين كار ها را مي كند.
بخصوص زماني كه تحت فشار بين المللي است.
ياد داستاني افتادم كه وضعيت نزار  آخوند ها را باز گو مي كند.
كارگري بود خوش صحبت، كه سرمايه اش سبيل بزرگ و بلندش بود كه با آن پز مي داد.
دوست كارگر ما هر زمان كه ميخواست خانه را ترك كند،  باتكه دنبه اي كه داشت چند بار روي سبيلش مي ماليد و به پاطوق روزانه اش بعد از پايان كارش مي رفت، دوستانش منتظر بودند كه قصه استاد را بشنوند، او دستي به سبيلش مي كشيد و حرف مي زد.
روزي، پسر مدرسه اي استاد كارگرما، عرق ريزان خودش را به بابايش مي رساند با ترس و دلهره من من كنان مي گويد: بابا، بابا
گارگر مي گويد: چيه پسر بگو
بابا، گربه آمده خونه سبيل چرب كنت را خورد و رفت، حالا  ما نمي دونيم چه بكنيم!
كارگر متوجه شد كه ترفندش هويدا شد، سرخ وسفيدشد و رفت…
اما، وضعيت اين كارگر  ساده دل روز گار ما كجا و وضعيت نزار  و شكننده نظام پليد آخوندي كجا!
چه كسي باور ميكنه!.
حتي  در سك دعوا هايشان جنايات يكديگر را رو مي كنند، ايا رژيم  مي خواهد جبنش دادخواهي را به چالش بكشد! و…
مگر ممكن است، اين نظام  بي آبرو و جنايتكار از سرنگوني محتومش بگريزد.
ماشين بي دنده و ترمز اين جانيان در مسير سرنگوني قرار دارد.
مقاومت مشروع مردم ايران سرفرازانه به همت مردم ايران سرنگوني را مخقق خواهند كرد.
پليد جفت پليد است                                                   پاك جفت پاك

Print Friendly, PDF & Email