زندانى سياسى، امنيت رژيم را نشانه دارد.:سعيد سجادى

سعيد سجادى

در خبرها بود كه يكى از- به قول دكتر سينا، “سه رأس لاريجانى” اظهار فضل كرده كه در جمهورى اسلامى خمينى، زندانى سياسى وجود ندارد، و اينكه “زندانى سياسى” مفهومى است غربى. حتماً اين رأس نظام ادعا دارد كه مفهوم “جمهورى” كه اين رژيم نجس خود را بدان منتسب ميكند مفهومى است “لا غربيه”. رژيم اصرار دارد كه زندانى سياسى را “زندانى امنيتى” بنامد.

راستى چرا رژيم يك نفر عادى را كه قتل نفس يا نفوس ميكند “زندانى امنيتى” نمى نامد؟ پس منظور رژيم، “امنيت” خودش است و نه امنيت مردم. رژيم به درستى تشخيص ميدهد كه زندانى سياسى در اساس امنيت و وجود خود رژيم را هدف گرفته، و از اين جهت “زندانى امنيتى” به واقع اطلاق نابجايى نيست، ولى عبارت صحيحتر از “زندانى امنيتى”، در واقع “زندانى مخل امنيت نظام و نه مردم” است كه رژيم از اظهار آن ابا دارد.

وجود زندانى سياسى در هر رژيم، قبل از هرچيز، مبين عدم ثبات و آينده دارى آن رژيم است. حال اگر رژيمى حتى ناتوان از اقرار به وجود زندانى سياسى در زندانهايش باشد، اين امر نشان از شكنندگى مفرط آن دارد.

زندانى سياسى، طلايه دار يك خلق در زنجير است كه به وضع موجود نه ميگويد. زندانى سياسى، “زندانى امنيتى” است كه امنيت وجود و بنيان رژيم را نشانه گرفته. زندانى سياسى “امنيتى” ميخواهد كه سر به تن رژيم نباشد.

,

Print Friendly, PDF & Email