اعتراض کارکنان شرکت مخابرات به اخراج کارگران معترض

روز جمعه ۱۶ تیر ماه در پی اعتراضات کارگری کارکنان شرکتی مخابرات در رابطه با وضعیت استخدامی اعتراضات کارکنان لرستانی مخابرات وارد ششمین روز خود شد. خواسته کارگران متعرض ، بازگشت به کار کارکنان اخراجی و اجرای طبقه بندی مشاغل است.

Print Friendly, PDF & Email