تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی ایلام

تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی ایلام
صبح روز ۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۶ ، جمعی از کارگران پیمانکاری یکی از شرکتهای نفتی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود مقابل فرمانداری مهران دست به تجمع زدند.
کارگران معترض اعلام کردند که از ۶ ماه پیش دستمزد و عیدی کارگران پیمانی پرداخت نشده است و به همین دلیل این کارگران و اعضای خانواده‌های‌شان در وضعیت معیشتی نامناسبی به سر می برند. به گفته‌ی کارگران، کارفرما بدون هیچ اطلاعی به تهران رفته و کار در کارگاه را تعطیل کرده و کارگران شاغل در آن، وضعیت مشخصی ندارند.
این کارگران در اردیبهشت‌ماه نیز دست به اعتراض زده بودند و با وعده‌ی مسئولین به سر کارهایشان بازگشته بودند.

Print Friendly, PDF & Email