تخريب مزار شهيدان مجاهد در تبريز و فراخوان به اقدام فوري براي جلوگيري از نابودي آثار قتل عام ۶۷

طي روزهاي اخير رژيم آخوندي در تبريز به تخريب مزار مجاهدين اعدام شده در دهه ۶۰ و به ویژه شهیدان قتل عام سال ۶۷ در گورستان وادی رحمت دست زده است. تا كنون مزار ۷۵ تن از شهيدان از جمله شهيد اكبر چوپاني و ثريا ابوالفتحي كه در حاليكه باردار بود اعدام شد تخريب شده است.
عوامل اطلاعاتي با ريختن بتون به ضخامت بيش از ۱۰سانتيمتر و صاف كردن زمينهاي اين بخش از گورستان در صددند هرگونه اثري از  مزار شهيدان را از بين ببرند. آنها در محل تخریب تابلویی با عنوان«همسان سازی بلوک کودکان» نصب کرده اند و تعدادي سنگ قبر را در محل بتون ریزی جدید قرار داده اند تا كسي متوجه نابودي مزار شهيدان نشود.  رد خودروهای مورد استفاده مأموران رژيم و سنگ مزارهای تخریب شده و همچنین مراحل بتون ریزی و گذاشتن سنگهای جدید در عکسها قابل مشاهده است.
ماه گذشته در مشهد نيز، گورهای جمعی شهیدان مجاهد خلق درگورستان بهشت رضا تخريب شد. همچنین در اهواز دژخیمان به منظور از بین بردن مزارهای شهیدان اقدام به تعریض جاده كردند. در جریان خاکبرداری از زمینهای انتهای فاز ۲ پادادشهر و بلوار بنکدار اهواز آثار اجساد تلنبار شده در یک گور جمعی كه با سیمان پوشیده شده بود٬ نمایان شد. عوامل رژیم به سرعت گورهای جمعی را با خاک پوشاندند و به عملیات تعریض این خیابان ادامه دادند.
مقاومت ایران عموم مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر به خصوص کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به محکوم کردن اين اقدام ضدبشری و اقدام فوري برای جلوگیری از نابودی اسناد و شواهد و آثار اعدامهاي جمعي و قتل عام زندانیان سیاسی به ویژه در سال ۱۳۶۷ فرا مي خواند. جانیان حاکم بر ایران به خاطر جنايت عليه بشريت و يك قلم ۱۲۰هزار اعدام سياسي بايد در برابر عدالت قرار گيرند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۶ تير ۱۳۹۶ (۲۷ ژوئن ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email