اما جمعه بندر عباس: به من چه ربطی داره + فیلم

برخورد عجیب امام جمعه ی بندرعباس با کارگران معترض، حق با هر کسی هست به من چه ربطی داره !!! و کارگران از نماز بیرون آمدند اینهم حق خواهی کارگران !!!

Print Friendly, PDF & Email