مالباختگان دهلران خیابان اصلی شهر را بستند

 

مالباختگان دهلران

 

مالباختگان موسسه آرمان در دهلران در مقابل این موسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند این محرومین پس از اینکه متوجه شدند صدایشان به جایی نمی رسد و  بعلت عدم پاسخگوي مقامات مسئول موسسه آرمان اقدام به بستن خیابان اصلی شهر کردند.

Print Friendly, PDF & Email