سپرده گزاران موسسه توسعه (آرمان) درب استانداری خوزستان – فیلم

 

سپرده گزاران موسسه توسعه (آرمان) درب استانداری خوزستان

روز شنبه۶ خرداد جمعی از سپرده گزاران موسسه توسعه (آرمان) در مقابل استانداری خوزستان تجمع
اعتراضی برگزار کردند.

Print Friendly, PDF & Email