باز هم کاسپین

تجمع اعتراضی مالباختگان کاسپین در گرگان
«نترسید نترسید ما همه باهم هستیم»

 

ریاد دردناک یک مادر مالباخته موسسه کاسپین
بخدا هیچی ندارم….آی دزدها آی بی ناموسا
آخه من کجا برم؟…

Print Friendly, PDF & Email