به كساني كه مي خواهند درانتخابات رژیم آخوندی شركت كنند!

Print Friendly, PDF & Email