اعتراض کارگر معدن یورت در حضور روحانی – فیلم

Print Friendly, PDF & Email