خشم و اعتراض غارت شدگان کاسپین در تهران، زاهدان و مشهد

کاسپین

غارت شدگان مؤسسه کاسپین در تهران، زاهدان و مشهد صبح روز شنبه ۱۶ اردیبهشت۹۶ تجمع اعتراضی برگزار کردند،
آنان در زاهدان جاده را بستند و تابلوی این مؤسسه را پایین کشیدند.
در تهران نیز غارت شدگان مؤسسه کاسپین روز شنبه در مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.
حدود ۸۰۰ هزار غارت شده مؤسسه کاسپین در سراسر کشور ۶ماه است که به سود و اصل پول خود دسترسی ندارند. آنان بانک مرکزی و رژیم غارتگر آخوندی را عامل تضییع حقوق خود می‌دانند.

Print Friendly, PDF & Email