حرفهای بی پرده مردم در مورد انتخابات + فیلم

چرا مردم در این انتخابات شرکت نمیکنند .

Print Friendly, PDF & Email