تقلب برای انتخابات در شیراز استارت خورد + سند

رای ندادن مردم و عدم شرکت آنان در انتخابات حکومت را به اخذ تدابیر ویژه وادار کرده است ازجمله طی روزهای گذشته؛ دفترچه هاي رانندگان تاكسي در شیراز را از آنها گرفته شده است و به این رانندگان ابلاغ كرده اند كه اگر در انتخابات شركت نكنند اجازه كار نخواهند داشت ؟! و باز پس گیری دفاترشان در محل انتخابات خواهد بود.

این آماده سازی از روز ۴ اردیبهشت برای زورگویی به رانندگان محروم آغاز شده است.

این البته یکی از تقلباتی است که به صورت سازماندهانه برای مهندسی انتخابات رو میشود.

Print Friendly, PDF & Email