ایران: انتقال زنداني سياسي علي معزي به ارودگاه اجباري فشافويه و فراخوان براي نجات وي

علی معزی

مقاومت ایران نسبت به خطر جاني براي زنداني سياسي آقاي علي معزي هشدار مي دهد و عموم مراجع بین المللی حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و گزارشگر ویژه حق آزادی دین یا عقیده و گروه کاری دستگیریهای خودسرانه را به اقدامی فوری و مؤثر برای رسیدگی به وضعیت او كه به زندان فشافویه تبعید شده است، فرا می خواند.

روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت آقای معزی به طور ناگهانی از سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین به زندان فشافویه در حسن آباد در جنوب تهران انتقال یافت. وی بر اساس احکام قضاییه همین رژیم دو سال پیش محکومیتش پایان یافت اما دژخیمان با پرونده سازیهای مکرر او را همچنان در زندان نگه داشته و مورد شکنجه و آزار قرار می دهند.

رژیم ضدبشری آخوندی از زندان فشافویه که در حكم اردوگاه کار اجباری است به عنوان تبعیدگاه زندانیان سیاسی استفاده می کند و انتقال آقای معزی ۶۶ ساله به این زندان به منظور زجركش كردن اوست که به خاطر تحمل سالها حبس و شکنجه از بیماریهای مختلف ازجمله بیماری سرطان و انسداد روده رنج می برد.

سهراب سلیمانی برادر پاسدار قاسم سلیمانی این زندان را كه فاقد امکانات حداقل است برای تحت فشار قرار دادن زندانیان راه اندازي كرده است. بيماران تنها اگر در حال مرگ باشند به بهداري منتقل مي شوند كه فاقد كمترين امكانات است. در حاليكه در هريك از بندهاي اين زندان ۱۰ تخت وجود دارد هفتاد زنداني روي هم تلنبار شده اند و بقيه در وضعيتي وخيم بر روي زمين استراحت مي كنند. آب اين زندان نيز به طور مستمر قطع است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ (۲ مه ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email