حذف احمدي نژاد جراحي جديد درون رژيم و علامت آشكار مرحله پاياني آن

2احمدی‌نژاد

حذف محمود احمدي نژاد، رئیس جمهور پیشین رژیم آخوندی، از كانديداتوري رياست جمهوري كه به دستور شخص خامنه اي صورت گرفت، جراحي جديدي در درون فاشيسم ديني حاكم بر ايران و علامت آشكار مرحله پاياني اين رژيم است. كانديداتوري احمدي نژاد به رغم مخالفت خامنه اي و حذف او حاكي از اوجگيري جنگ گرگها، ضعف شديد خامنه اي و تشتت دروني باند اوست.
احمدي نژاد كسي است كه خامنه اي  به كمك پاسداران  و مهندسي انتخابات او را در سالهاي  ۱۳۸۴و ۱۳۸۸ به رياست جمهوري رساند و بر ساير باندهاي رژيم تحميل كرد. خامنه اي بارها اعلام كرده بود احمدي نژاد را بر سايرين ازجمله رفسنجاني ترجيح مي دهد.
دبيرخانه شوراي ملي  مقاومت ايران
اول ارديبهشت ۱۳۹۶ (۲۱ آوريل ۲۰۱۷)

Print Friendly, PDF & Email