انجمن فرهنگی هنری آپادانا :رأی ما سرنگونی

انجمن فرهنگی هنری آپادانا

انجمن فرهنگی هنری آپادانا نمایش و سیرک انتخاباتی ریاست جمهوری آخوندی را تحریم و ازهمه اقشار و طبقات مردم از جمله هنرمندان ایرانی درتبعید و در ایران درخواست مینماید که با اعتراض خود،این انتخابات نا مشروع  را به یک کار زار سیاسی ضد رژیم  تبدیل نمایند.
رأی ندادن به انتخابات قلابی رژیم، به مثابه یک عملکرد تاریخی در مقابل ظلم، ستم،سرکوب،اختناق و تروریسم لجام گسیخته بین المللی حاکمان جبار بر ایران است.
بامید آنروز که رژیم ولایت فقیه سرنگون و مردم با رأی و اتنخاب آزاد بر سرنوشت خویش فائق آیند.
مرگ بر رژیم پلید آخوندی
سلام بر آزادی
انجمن فرهنگی هنری آپادانا
گوتنبرگ ـ سوئد
۲۰۱۷ ـ ۰۴ ـ ۱۷

Print Friendly, PDF & Email