” انتخابات رژیم آخوندی ، انتخاب بین قاتلین ، دزدان و شیادان “

انتخاب رئیسی جلاد  برای احراز پست ریاست جمهوری نشان از گندیدن ریشه های یک رژیم پوسیده است . در رژیمی که دزدانی چون احمدی نژاد و دار و دسته اش و شیادانی چون روحانی و باندش از فیلترهای تصفیه میگذرند ، انتخاب یک قاتل حرفه ای با ۳۵ سال سابقه جنایت البته که یک انتخاب اصلح است !!!!…
این انتخاب همچنین نشان میدهد که خونهای بناحق ریخته شده در سال ۶۷ هیچگاه بالندگی خود را از دست نداده و همچنان رسواکننده باندهای متخاصم رژیم سراپا فساد است .
تا آنجایی که هر کدام از دو جناح ، شرکت در آن قتل عام جنایتکارانه سال ۶۷ را به عنوان سیاهترین برگ به گونه رقیب شلاق وار وارد میکنند . ظلم و ستم افسارگسیخته به یاران سربدارمان آنچنان عیان و آشکار گشته که هر کدام از جنایتکاران دست اندرکار با فریاد و فغان به انکار شرکت در آن را برخاسته اند .
اتحاد زندانیان سیاسی ضمن محکوم کردن نمایش انتخاباتی رژیم ، از همه احاد ملت ایران میخواهد که با تحریم گسترده ، این انتخابات نمایشی و قلابی را بر سر قاتلین و دزدان اموال ملت خراب کنند .
این کمترین وظیفه هر ایرانی با شرف ، با غیرت و آزادیخواه است . بی شک در دادگاه واقعی خلق قهرمان ایران تمامی این جنایتکاران محاکمه و به سزای اعمال خود خواهند رسید . تاریخ ملتها نشان داده است که در روزگار افول دیکتاتورها حقوق غصب شده مردم از گلوی غاصبین بیرون کشیده میشود .
پیام ما به همه جنایتکاران واضح و روشن است ، از روز حسابرسی هیچ گریزی ندارید . بخصوص که بسیاری از شاهدان آن جنایت بزرگ هنوز زنده هستند و برای روز شهادت روزشماری میکنند .
اتحاد زندانیان سیاسی
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ / ۱۶ آپریل

Print Friendly, PDF & Email