اطلاعیه اتحاد زندانیان سیاسی ” بیانیه حزب توده در رابطه با سوریه آئینه تمام نمای خیانت و مزدوری “

هموطنان :
حزب توده که سالهای متمادی پرونده ای مملو از خیانت با خود حمل میکند ، اینک در رابطه با خلق مظلوم سوریه پرده جدیدی از مزدوری برای مافیای روسیه رقم زده است . بعد از بمباران شیمیایی مردم سوریه توسط مزدوران اسد و محکومیت جهانی این فاجعه انسانی ، حزب توده به فرموده اربابان خود در کرملین اطلاعیه ای منتشر کرد که عمق فساد سیاسی و چاکر منشی این حزب را به دنیا نشان داد .
این حزب با مشکوک خواندن حمله شیمیایی به طرز رسوایی مزدوری خود را برای رژیم ایران در انظار عمومی به نمایش گذاشت .
اتحاد زندانیان سیاسی که پرونده ای قطور از خیانتهای این حزب از بعد از انقلاب را به طور عین در اختیار دارد ، این حرکت رذیلانه حزب توده را محکوم کرده و یادآوری میکند که رژیم اسد رفتنی است اما خیانتهای حزب توده تا ابد در حافظه تاریخی مردم سوریه و مردم ایران باقی خواهد ماند .
اتحاد زندانیان سیاسی ضمن همدردی با مردم شجاع و مبارز سوریه ، خود را در شادی انهدام ماشین جنگی اسد با آنها شریک میداند . ما همچنین بر این عقیده هستیم که سرمنشآ و ریشه تمامی جنایاتی که در منطقه اتفاق میافتد در تهران است و سر این مار باید در تهران کوبیده شود .
اتحاد زندانیان سیاسی
۲۴ فروردین ۱۳۹۶ / ۱۳ آپریل

Print Friendly, PDF & Email