م. شوق : این یکی جلادتر یا آن یکی شیادتر؟

م. شوق : این یکی جلادتر یا آن یکی شیادتر؟این یکی جلادتر یا آن یکی شیادتر؟
بین این دو کیست بیش از آن یکی صیادتر؟

من که قاطی کرده‌ام کی بیشتر خون ریخته
زین دوتن کی داده ایران را از آن بربادتر

هر دوشان پادوی آقای خمینی بوده‌اند
لیک هریکشان از آن یک هست خانه زادتر

آن که قتل‌عامگر هست این یکی بردارکش
راستی کی کرده از آن دیگری بیدادتر؟

آن سیاه است این سفید عمامه‌اش اما چه فرق
در شقاوت هردوتا هستند مادرزادتر

ما که قتل و دار و اعدام دیده‌ایم از این دوتن
پس بگو دوزاری‌مان کی شود افتادتر

ما مخیر گشته‌ایم در انتخاب این دو تن؟
انتخابات دیده‌ای از این پر استبدادتر؟

ای جوانان من سوالم از شما هست این زمان
پیش این ضحاکها کو کاوه‌ای حدادتر؟

۱۸فروردین ۱۳۹۶ م. شوق : این یکی جلادتر یا آن یکی شیادتر؟

Print Friendly, PDF & Email