سعيد سجادى : حمله موشكى امريكا در سوريه: تاكتيك يا استراتژى؟

موشكى امريكا در سوريه

تهاجم موشكى امريكا به پايگاه هوائى بشار اسد به خاطر استفاده از سلاح شيميايى عليه مردم بى دفاع سوريه، امر مهمى است كه ميتواند به تغيير سياست امريكا در منطقه و وراى آن بيانجامد.

انچه كه سياست كابينه جديد در امريكا را در قبال اتخاذ سياستى راديكال در سوريه تاكنون در محظوريت و دست بستگى قرار ميداده است نتيجه مستقيم سياست ضعيف اوباما در سوريه بوده است. سياست اوباما به حضور فعال روسيه در سوريه، نقش تعيين كننده روسيه در روند امور و سقوط حلب، و همچنين ابتكار عمل آن در مذاكرات گسترده ديپلماتيك با كشورهاى منطقه براى تعيين سرنوشت سوريه- درخلا حضور امريكا، انجاميد.

استفاده بشار اسد از سلاح شيميايى شايد بخاطر فهم اشتباه او از سيگنالهاى امريكا در هفته هاى اخير حاكى از اينكه الويت اول امريكا شكست داعش- و نه تغيير رژيم اسد در سوريه است، بوده باشد. اما اين عمل غير منتظره اسد، فرصتى طلايى را براى امريكا براى تغيير ديناميزم امور در سوريه و همچنين در وراى سوريه بوجود آورده است. تمامى متحدان اسد، بصورت استراتژيك از اين رويداد متضرر خواهند شد. اين رويداد در باب مقايسه، قادر به شكل دادن به تبعاتى درست بر عكس آنچه ضعف و بى عملى اوباما در برخورد با استفاده اسد از سلاح شيميايى در ٢٠١٣ به بار آورد ميباشد. سياست اوباما به افزايش نقش رژيم ايران و روسيه در سوريه و ادامه حكومت سوريه انجاميد.  شواهد حاكى از آن است كه حمله موشكى امريكا تنها اقدامى تاكتيكي نبوده و شروع يك استراتژى جديد ميباشد:

– اين سياست جديد ميتواند به خلع يد كامل رژيم خمينى و نيروهاى وابسته در آن در سوريه، و نه فقط محدود شدن آن، بيانجامد،
– اين سياست ديگر نيازى به باج دادن به روسيه و ادامه حكومت اسد ندارد،
– اين سياست در وراى سوريه، ميتواند در به شكل دادن به سياستى مؤثر براى مقابله با تهديدات روسيه دراروپاى شرقي بيانجامد،
– اين سياست، موقعيت كابينه ترامپت را در ميان مردم امريكا و در كنگره بهبود ميبخشد.

حمله موشكى امريكا، نقطه شروعى است كه ميتواند كليه كشورهاى منطقه را حول سياست جديد امريكا براى تغيير رژيم در سوريه و خلع يد از رژيم آخوندى در سوريه، متحد كرده و بيانگيزد.

Print Friendly, PDF & Email