روز نو ، نزدیک است :رحمان کریمی

رحمان کریمینوروز است
روز نو ، نزدیک است .

در جام جم
آذرگون شراب خون می نوشد
ولی خونخواران
( آن اهریمن پلید گستر )
و از وحشت بی زمانی کنونی
بر زمین می کوبد
جام جهان نمای حافظ را
و می غرد چونان رعد بی برقی .

نوروز است
روز نو ، نزدیک است
صدای واویلای مسخرگان دلقکی ولایت
می آید به گوش منتظر ما
از « پیک شادی » اشرف ساطع ثانی .

نوروز است
امروزمان نه دیروز است
شادمانا که روز نو
نزدیک است .
سوم فروردین ماه ۱۳۹۶

Print Friendly, PDF & Email