ترامپ و ترس آخوندها! محمد هادی

ترامپ 3

آخوندها بدلیل داخل(تنفر مردم) است که از خارج(ترامپ) میترسند!
***********************************
در مثلی قدیمی میگویند: بمحض اینکه چوب تنبیه را بالا ببری، گربۀ دزد-با آگاهی از دزد بودن خود- فوراً پا به فرار میگذارد این مثل اینروزها بنوعی بیان حال و روز آخوندها است که به مجرد انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا، احساس خطر کرده و به ترس و لرز افتاده اند.  با انتخاب ترامپ-صرفنظر از چگونگی انتخاب و بحث های داخلی آمریکا در بارۀ او-به نظر میرسد که دولت جدید آمریکا بر آن که با دوری جستن از سیاستهای سازشکارانۀ اوباما، سیاست و مواضع محکم و رادیکالی را در برابر رژیم به پیش ببرد و این همان کابوسی است که خواب آخوند ها را آشفته کرده است! آخوندها که خود طی ساخت و پاخت و بده و بستانهای پشت پرده به قدرت رسیدند بخوبی به مکانیسم رفت و آمد و ظهور و سقوط رژیم ها در کشور های جهان سوم آشنا بوده و میدانند که رژیم های امثال آنها، تنها با سرکوب مستمر-در پناه چشم پوشی و رضایت ضمنی قدرتهای بین المللی است-که میتوانند همچنان در قدرت دوام بیاورند! والا رژیمی که رکورد دار نقض حقوق بشر  بوده و کار نامه ای سیاه و خونینِ کشتار  و ترور در  داخل و خارج داشته و از بر آوردن حداقل نیازهای جامعه ناتوان بوده و از نان شب
گرفته تا مُهر و تسبیح و جانماز و کفن، محتاج کفّار و کشورهای نامسلمان خارجی میباشد میبایستی تا حالا هفت کفن پوسانده باشد!   بهمین دلیل تا موقعی که سیاست قدرتهای بزرگ-بهر دلیل- در تضاد با موجودیت آنها قرار نگیرد آخوندها بر این باورند که علیرغم اقیانوس خشم و نفرت مردم، آنها قادرند داخل  را کنترل و با سرکوب مداوم مدیریت کنند! در سمت دیگر معادله، مردم به جان آمدۀ داخل نیز در راستای برداشتی مشابه و با درس گیری از تجارب تلخ  و خونین  سال ۸۸، به تعیین کنندگی و نقش قدرتهای خارجی-بخصوص آمریکا-در تنظیم رابطه با رژیم آگاه میباشند  و در جمع بندی و قرار و مداری ناگفته و نانوشته  برآنند که اینبار و در فینال مبارزه با آخوندها؛ بیگُدار و بدون اطمینان از  برگشت ناپذیری اوضاع، کاری راکه قادر به اتمام آن نیستند شروع نکنند!  نوع ر ابطه و میزان حمایت بین المللی از آخوندها و اینکه آنها تا کجا با رژیم  میروند و از کجا راهشان را جدا و سیاست تغییر رژیم را پیش میگیرند  از جمله بزرگترین موانع ذهنی-مادی مردم و آزاد شدن انرژی آنها در برخورد با رژیم میباشد!
بعبارت دیگر در حال حاضر  تنها فاکتور  و حلقۀ غایب  در معادلۀ سرنگونی رژیم عمدتاً نبود اجماع و ارادۀ قدرتهای بین المللی و موثر در بود و نبود آخوندها میباشد باروت خشم و نفرت مردم تنها منتظر کبریت و جر قه ای از بیرون است تا دار و ندار آخوندها را در آتش خشم خود بسوزاند!   بر خلاف تصور و تفکر نادرستِ  رایج که میگویند مردم ایران میتوانند  رژیم را سر نگون کنند  ولی بدلیل نبود آلتر ناتیو مورد اعتماد و داشتن شک و تردید در  مورد نیروهای اپوزیسیون است که دست  روی دست گذاشته و رژیم را تحمل میکنند بسیار بعید است که کسی با عقل و شعوری عادی، زیر  باری طاقت فرسا تنها بدلیل عدم اطلاع و اطمینان از فردای خلاصی خود، همچنان خفت و خواری و سنگینی سرکوب و خفقان را تحمل کند!  در ساختن و پخش اینگونه تصورات انحر افی و نادرست بخوبی  رد پای آخوند ها آشکار میباشد که با ترویج آنها خیال خود را در  ادامۀ حکومت  راحت  و غیر مستقیم مردم را به تحمل و پذیرش زندگی مملو از فقر  و بد بختی تشویق میکند  حال آنکه مردم جدا از هر  نظر درست یا غلطی که نسبت به فردا و نیروهای اپوزیسیون و ایران بدون آخوندها داشته باشند تنها بدلیل بیش از سه دهه جنایت و غارت آخوندها، بی تردید میل و خواست دفع شر  رژیم را  دارند ولی آنچه که بیشتر از هر چیز مانع آنها بوده، همانا فقدان ارادۀ قدرتهای بین المللی بعنوان شرط لازم قضیه بوده است!
آخوندها علیرغم خط و نشان کشیدنهای دولت ترامپ، در واقعیت بخوبی میدانند که آمریکا-ولو در صورت تمایل-توان شروع جنگی دیگر در خاورمیانه و یا اشغال نظامی ایران را ندارد یعنی ترس آخوندها از هیبت نظامی و جنگی دولت ترامپ نیست بلکه بیشتر از حملۀ نظامی، از بسیج سیاسی جهانی آمر یکا در  مسیر سیاست تغییر  رژیم هراس دارند خود آخوندها-با اشراف به ضر به پذیری و پوسیدگی نظام- بهتر از همه میدانند  که داخل تنها منتظر جر قه ای سیاسی از خار ج میباشد! برای فعال شدن نیرو و فنر  فشرده شده داخل ، تنها کافی است که مردم واقعاً بدانند که نظام آخوندها در انظار و بازار جهانی قدرتها، دیگر خریدار و پشتیبان ندارند پوست کلفتی و جان سختی آخوندها تا به امروز بیش از هر چیز مدیون سرکوب بیرحمانۀ د اخلی در  پناه حمایت پنهان و آشکار  قدرتهای خار جی بوده است سرکوب د اخلی و سکوت خارجی دو روی یک سکه و بطور موازی تضمین کننده و راز بقای نظام آخوندی بوده اند!  در چنین شر ایط حساسی است که اینروزها اپوزیسیون صادراتی و در  آب نمک خوابانده های نیمه وقت و تمام وقت آخوندها به خدمت فرا خوانده شده و د ر پز ضد تر امپی و ضد آمر یکایی-و اغلب با پاسپورت آمر یکایی در جیب-از راه د ور نگر ان وطن نداشته خود بوده و زیر  نام ایران، به طر ق مختلف به حمایت از آخوندها مشغول میباشند! هر چند بسیاری از قرائن و نشانه ها حاکی از این است که کارِ رژیم از این کار ها گذ شته و اجل آخوندها با داس مرگ د ر دست سر اسیمه در حال آمدن است!

Print Friendly, PDF & Email