نوروز ماندگار بر همه عاشقان آزادی مبارک

نوروز ماندگارهر سال رویش بهار یادآور عهد و پیمانی است  که نوع بشر از طبیعت آموخته  و پاکی‌ حیاتش درگرو عمل به آن قرار گرفته . رویش و نو شدن , به خدمت گرفتن  همه تجربه‌های کهنه برای شروع آغازی نو . نوروز نو گرا  را به همه پویندگان مسیر تکامل  تبریک  می‌‌گوییم .

سایت آفتابکارن

Print Friendly, PDF & Email