بزرگداشت شهید سرافراز مقامت ملی محمد حسین نقدی اسماعیل محدث:

 اسماعیل محدثامروز ما برای بزرگداشت بیست و چهارمین سالگرد به خاک افتادن شهید سرافراز مقاومت محمد حسین نقدی
در اینجا گردهم آمده ایم. همهٔ شما این شخصیت دوست داشتنی را می شناسید و از شور و شوق او برای
آزادی وطن با خبرید.
همه می دانید که چگونه حسین پست و مقام رژیم آدمخوارِ آخوندی را به لقایش بخشیده و برای آزادی میهن خطر کرد و به مقاومت ملی پیوست.
این شهیدی که ما امروز در برابرش سر تعظیم فرود می آوریم اگرچه مجاهد نبود اما به مجاهدین خلق و
رهبری آن نزدیکترین فرد بود. او در منش بی شک از مجاهدین بود. حسین مردی سربلند و متواضع بود.
او مثل یک مجاهد خلق با مسئولیتش یکی می شد و همین امر، به اضافهٔ صلاحیتش در امور دیپلماتیک، از
او کارنامه ای درخشان برجای گذاشته است. او در سیاست دولت ایتالیا با ایران تأثیر گذار بود و همین
موضوع، به اضافهٔ ترک ارودگاه منحوس رژیم آخوندی، باعث شد که گرازهای زشتخویِ خمینی صفت
جانش را بگیرند.
اما مقاومت ملی ما ایرانیان به برکتِ خون بیشماران سیاوش مثل حسین و با رهبری مدبرانه و دوراندیش
خود، اینک رژیم ولایت فقیه را به خاکِ سیاه کشانده است. امروز دیگر سیاست مماشات و امدادهای غیبی
بی فایده می باشند و فقط باعث رسوائی بیشتر طرفین مربوطه می شوند. حسین که خود زمانی برای به
منطقه رفتن بیقراری می کرد، خدا می داند اکنون که رزمندگان ارتش آزادی به سلامت و با کمر راست از
میان انبوه توطئه رژیم جنایتکار و حامیان حرامخوارش به محل امن نقل مکان کرده اند، چه حالی داشت؛
می توانیم تصور کنیم. راه آزادی ایران هیچ وقت ساده نبوده و نخواهد بود. اما امروز دورهٔ به ثمر رسیدن
شجاعت و ایثار شگفت انگیز شیرزنان و کوهمردان است. روزی که می توان انتظار داشت تا آرزوی همیشگی حسین، یعنی به رسمیت شناختن شورای ملی مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیدهٔ آن مریم رجوی در دستور کار دولتها قرار بگیرد. می توان و باید که درست در آخرین ماه های زندگی حسین شکل می گرفت، امروز برای رزمندگان آزادیِ زیباترین وطن تبدیل به یک سنت شده و سرنگونی محتوم رژیم منحوس ولایت فقیه را در دسترس قرار داده است.
خاطرهٔ شهید سرافراز مقاومت محمد حسین نقدی، مخصوصا در فصل حلول بهار، همیشه در ما زنده خواهد
بود. و ما یکبار دیگر با او تجدید عهد می کنیم تا سرنگونی تام و تمام رژیم آخوندی و برقراری دمکراسی
در ایران به راه او ادامه بدهیم.
زنده باد ایران!
زنده باد آزادی!
زنده باد شورای ملی مماومت ایران و رئیس جمهور برگزیده مریم رجوی!

Print Friendly, PDF & Email