تجمع اعتراضی فرهنگیان بازنشسته ۲۵ شهر ایران در مقابل مجلس ارتجاع – فیلم

کلیپ خبری – سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران –  ۱۹ اسفند ۱۳۹۵

Print Friendly, PDF & Email