فراخوان بازنشستگان به تجمع اعتراضی ۲۲ اسفند

تجمع بازنشستگان

ما کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری اعتراض خود را اعلام می داریم و اقدام به تجمعی دیگر (در روز یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵) می‌کنیم.

Print Friendly, PDF & Email