کارگران نی بر بازنشسته فعالیت شرکت را مختل کردند

کارگران هفت تپه

تعدادی از کارگران نی‌بر بازنشسته شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که بیشتر کارگران نی‌بر مهاجر از استان لرستان بودند با تجمع در برابر درب ورودی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و نیز محل بارگیری و تخلیه نیشکر از ساعات اولیه صبح دیروز روند فعالیت این شرکت را مختل کردند.

این کارگران که تعداد آنها ۲۰۰نفر تخمین شده از استان لرستان به هفت تپه آمده و در مقابل شرکت دست به تجمع زده بودند و پرداخت حقوق معوقه و روشن شدن وضعیت بازنشستگی خود را خواستار شدند.

Print Friendly, PDF & Email