تجمع اعتراضی پارچه فروشان باعث عقب نشینی شهرداری شد

پارچه فروشانکسبه پارچه فروش بازار چهارراه مولوی خیابان اردستانی نسبت به زدن غرفه برای فروش توسط شهرداری اعتراض کردند.

قضیه از این قرار بود که شهرداری یکسری غرفه فروش در این محل راه اندازی کرده  و کسب و کار میکند و این باعث شده بود که کسب و کار فروش پارچه فروشان این محل مختل شود، پارچه فروشان میگفتند که این محل را ما مالیات میدهیم شهرداری غرفه فروش راه انداخته و شب عید باعث کسادی فروش برای ما می شود، که نهایتا شهرداری به دلیل اعتراضات بازاریان مجبور به برچیدن غرفه ها و عقب نشینی شد.

Print Friendly, PDF & Email