برزنان وطنم چه رفته است :سعید مقصودی

سعید مقصودیبه بهانه ۸مارس روز جهانی زنان

چندی ازانقلاب ضد سلطنتی  نگذشته بود مزدوران خمینی چماق روسری یا توسری را بلند کردند .دراسفند ماه همان سال تظاهراتی برعلیه حجاب اجباری باسازماندهی زنانی که خود روسری داشتند صورت گرفت وبرعلیه سرکوب زنان اعتراض کردند وبرحق انتخاب آزادانه حجاب تاکید کردند .درادامه حکومت خمینی فشاربرزنان ادامه یافت.دراستخدام زنان  محدودیت ایجاد کرد ویالااقل دراستخدام اولویت را به مردان داد.با تصویب قانون اساسی روزبه روزحلقه محاصره راتنگ ترکرد.به حجاب اجباری صورت قانونی داد ودرمناصب کلیدی مثل ریاست جمهوری زنان مانع ایجاد کرد مسافرت بدون اجازه شوهررا غیرقانونی اعلام کرد وچند همسری را مجاز دانست.زنان ایران این قوانین رابه سخره گرفتند وباشیوه های گوناگون درکوچه وخیابان دراداره ودانشگاه به اعتراض برخاستند.وعلیرغم سرکوب شدید درخفا و علن قید وبند آخوندی رابرنتافتند.پس از۳۰  خردادسال ۶۰ رژیم سرکوب زنان رادرحد جنون پیش برد گله های پاسداران درخانه وخیابان بهرزنی که مشکوک میشدند دستگیروبه شکنجه گاه ها میبردند.درزندانها فشارها بی حدوحساب بود.به اعدام وشکنجه متوسل شدند قبروقیامت ساختند تازنان قهرمان رابه تسلیم وادارند آنان اعدام وشکنجه راپذیرفتند ولی سربه آستان جلادانی چون لاجوردی وحاج داود رحمانی فرود نیاوردند از فاطمه مصباح ۱۳ساله تامادرذاکری ۶۰ساله رانتوانستند بشکنند.اما این قصه تلخ ادامه دارد ازهجوم بردن به جشن فارغ التحصیلی دانشجویان وشلاق زدن برآنان تاراه ندادن به میادین ورزشی .دراین رابطه نیروهای سرکوبگردست بهر جنایتی میزنند نمونه آن دستگیری زنان توسط نیروی انتظامی وافتضاهی که سردار احمدی بباراورد که اورامجبور به استعفا کردند.اذیت وآزارزنان توسط نیروهای حکومتی دربنیادشهید افتضاحی دیگری برای رژیم ببار آورد.این رژیم خودمروج فساد است باکلاه شرعی(صیغه) زنان را تشویق به رواج به فحشا می کند.روزنامه گاردین درمطلبی تحت عنوان حرم امام رضا یا شهرنو ازبازارپرسود زنان صیغه ای برای زائران عراقی درشهرمشهد پرده برداشته ورواج تن فروشی زیرلوای مذهب ازپیامدهای گسترش گردشگری مذهبی درایران دانسته است هزاران تن از این زائرین به دنبال لذت جوئی جنسی وازدواج موقت بازنان دراین شهر هستند.این درحالی است که مقامات مذهبی ایران خصوصا درشهرهائی مانند مشهد به بهانه جلوگیری ازآنچه آنها ترویج فساد خوانده میشود قوانین سخت گیرانه ای برای جوانان وزنان ایرانی اعمال میکند.پاسخ قاطع زنانی چون ریحانه برعناصرفاسد رژیم قابل تحسین است که دردفاع ازخودش دربرابر نرینه وحشی می ایستد وحتی جان خود را دراینراه فدا ی آرمانش  می نهد.درپایان باید اززنان قهرمانی نام ببرم که دربرابر این رژیم ایستاده اند ودرجنبش مقاومت مردم ایران موجب افتخارایران وایرانی هستندآنان تجسم برابری ورهائی وبرگ زرینی درتاریخ مبارزات زنان ایران میباشند.اگرچه چاه باطل خمینی عمیق است ولی قله سرافرازی زنان ایران قابل تحسین است

Print Friendly, PDF & Email