مقاومت ايران حضور نمايندگان رژيم آخوندي – پدرخوانده تروريسم – در مجلس آلمان را محكوم مي كند

مجلس آلماناطلاعيه مطبوعاتي

برلين –  بنا به گزارشات دريافتي يك هیأت پنج نفره از مجلس رژيم آخوندي براي انجام ديدارهايي در فاصله روزهای ۶ تا ۹ مارس در برلين به سر مي برد.  دفتر نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان حضور اين هيأت در مجلس فدرال آلمان را عليه منافع مردم ايران، عليه حقوق بشر و دموكراسي مي داند و آن را قويا محكوم مي كند.
آنچه در ايران به عنوان مجلس از آن نام برده مي شود، مجمعي از افرادي است كه در سه دهه گذشته جزيي از حاكميت بوده و وفاداري مطلق خود به ديكتاتوري ديني را در عمل و نظر به اثبات رسانده اند. هيچ مخالفي به اين مجلس راه ندارد و اين مجلس حق ورود به هيچ چيزي كه رهبر رژيم موافق نباشد، را ندارد.
هيأتي كه در آلمان به سر مي برد رژيمي را نمايندگي مي كند كه سازمان عفو بين الملل آن را در رديف بزرگترين ناقضان حقوق بشر معرفي كرده است. در دوران رياست جمهوري حسن روحاني قريب ۳۰۰۰ نفر طبق آمار رسمي اعدام شده اند. از ابتداي سال ۲۰۱۷ تاكنون ۱۵۰ نفر در ايران اعدام شده و يك زن و يك مرد به مجازات سنگسار محكوم شده اند. در روز ورود هيأت پارلماني ايران به آلمان دو زنداني در شهرهاي قزوين و شاهرود اعدام شده و يازده نفر ديگر براي اجراي مجازات اعدام به سلولهاي انفرادي منتقل شدند.
اين شرم آور است كه يك دوجين از هيأتهاي دولتهاي فدرال و ايالتي همراه با نمايندگان مجلس كه طي ۱۵ ماه گذشته براي بستن قراردادهاي اقتصادي به طور مستمر به ايران مسافرت مي كردند اعدامهاي بي وقفه و جمعي در ايران را محكوم نكرده اند. اين اپورتونيسم قويا ملايان خونريز را به ادامه جنايتهايشان عليه مردم ايران و همينطور صدور بنيادگرايي و تروريسم به كشورهاي منطقه تشجيع كرده است.
نمايندگان مجلس و دولت آلمان بايد هرگونه ارتقاء روابط با رژيم آخوندي را به توقف اعدامها مشروط كرده و در اين راستا از پذيرش و گفتگو با نمايندگان اين رژيم خودداري ورزند.
نمايندگي شوراي ملي مقاومت ايران در آلمان
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ – ۶ مارس ۲۰۱۷

Print Friendly, PDF & Email