اعتراض به اشغال کرسی سازمان حقوق بشر توسط” ابراهیم جعفری” وزیر امور خارجه ی عراق

کمیسریای حقوق بشر,آقای زید رعدالحسین , رئیس محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل
از طریق مطبوعات باخبر شدیم که حکومت عراق عضو سازمان حقوق بشر شده و “ابراهیم جعفری” وزیر خارجه این حکومت یک صندلی از سازمان شما را اشغال کرده است .
برای ما که اولین قربانیان حقوق بشر توسط دیکتاتوری حاکم بر ایران هستیم ، شنیدن این خبر شوک آور و غیر قابل باور می‌‌باشد . ما بر این باور هستیم که حکومت عراق در مجموع نه‌‌ تنها فاقد کوچکترین عنصر دموکراسی می‌‌باشد ، بلکه یکی‌ از بزرگترین ناقضان حقوق بشر در منطقه و جهان نیز هست .
عضویت چنین حکومتی در سازمان حقوق بشر حتی اگر به صورت ادواری نیز می‌‌بود ، باید که شرط رعایت ابتدائی‌ترین حقوق شهروندان عراقی‌ را در بر می‌‌داشت . متاسفانه حکومت عراق بطور سیستماتیک و روزمره این حقوق را نقض می‌‌کند . در سراسر عراق به جز اندک شیعیان طرفدار رژیم ایران ، هیچ گروه ، دسته اقلیت و قومی امنیت ندارد .
حقوق شهروندان سنی مذهب به طرز دهشتناکی پایمال می‌‌شود . بمبگذاریها و ترورهای دولتی به امری روزمره و طبیعی تبدیل شده است . هزاران عراقی‌ بی‌ گناه توسط این حکومت ربوده و سر به نیست شده اند .
“آقای جعفری” بطور علنی و شفاف از حزب الله لبنان که یک سازمان تروریستی است حمایت می‌‌کند . این حکومت بطور آشکار ی برای حمایت از اسد دیکتاتور سوریه به آن کشور نیرو و پول می‌‌فرستد . و در ویرانی کشور سوریه نقش بسزایی دارد .
“آقای ابراهیم” جعفری بطور علنی و شرمگینانه‌ایی از حشد ا لشعبی که یک سازمان تروریستی افراطی است حمایت میکند . با این همه فجایعی که توسط این حکومت چه در عراق و چه در کّل منطقه در جریان است .سوال ما و میلیونها قربانی حقوق بشر در سراسر جهان از شما این است که ، عراق را برای انجام چه کاری به عضویت سازمان حقوق بشر در آورده اید؟ و این کشور با چه معیاری استحقاق داشتن چنین جایگاهی را پیدا کرده است ؟
آیا این امر جز بی‌ اعتباری برای شما و سازمان شما و لوث کردن واژه ی مقدس حقوق بشر ارمغان دیگری هم دارد ؟
آقای رئیس
“ابراهیم جعفری” بطور گستاخانه‌ای تعهد کرده که ، از هر گونه قطعنامه‌ای علیه حکومت ایران جلوگیری کند . این امر بطور آشکاری دفاع از نقض حقوق بشر توسط این دیکتاتوری و به صخره گرفتن سازمانی است که شما ریاست آن را به عهده دارید .
اتحاد زندانیان سیاسی بر این عقیده است که ، اگر دیکتاتور‌هایی‌ چون “جعفری ” صندلیهای سازمان حقوق بشر را اشغال کنند هیچ حرمتی و هیچ امنیتی برای هیچ مظلومی در سراسر جهان باقی‌ نخواهد ماند .
به همین خاطر ما از همه ی آزادیخواهان با هر ملیت و قومیتی و در هر سرزمینی میخواهیم که به خاطر حفاظت از حریم حقوق انسانها و به خاطر ارزش گذاری به حقوق بشر و جلوگیری از لوث کردن این حق توسط دیکتاتورها با هر امکانی که در اختیار دارند اعتراض خود را به این انتخاب نا میمون سازمان حقوق بشر اعلام نمایند . این وظیفه ی هر انسان مسئولی است که عرصه ی حقوق بشری را از تاخت و تاز جانیان و حاکمان مستبدی چون” ابراهیم جعفری” و” رژیم ایران مصون نگاه دارند.
حفاظت از ارزش‌هایی‌ که میلیونها انسان به پای آن جان باخته اند وظیفه ی مبرم هر انسان با شرافتی است.
اتحاد زندانیان سیاسی ایران

Print Friendly, PDF & Email