صدای تظلم خواهی یک وکیل شجاع را به گوش جهانیان برسانیم

 اتحاد زندانیان سیاسیاطلاعیه اتحاد زندانیان سیاسی

بیش از ۲۰۰۰ روز از زندانی شدن ظالمانه وکیلی میگذرد که گناهش تنها دفاع از حق قانونی موکلانش بوده است . وکیلی که وکالت کسانی را به عهده میگرفت که دیگران به بهانه های مختلف از زیر بار آن شانه خالی میکردند .
در منجلاب سیاهی که این رژیم بنام قوه قضائیه برپا کرده ، دم زدن وکیل شجاعی چون آقای عبدالفتاح سلطانی از قتل عام ۶۷ البته گناهی نابخشودنی است .
به همین خاطر در سال ۹۲ در این دستگاه به اصطلاع دادگستری که در راس آن دزد نامداری همچون لاریجانی تکیه زده ، دژخیمی چون صلواتی مآموریت پیدا میکند تا در یک شوی ولایت پسند وکیل شجاع و مردمی را به ۱۳ سال زندان محکوم کند .
آقای سلطانی در تمامی مدتی که در زندان بسر میبرد همواره تحت آزار و شکنجه دژخیمان خامنه ای قرار داشته و به همین خاطر است که فرزند او خانم مائده سلطانی فریاد بر میاورد که رژیم جبار آخوندی با جان پدر من و سایر زندانیان سیاسی بازی میکند .
اتحاد زندانیان سیاسی کانون وکلای ایرانی را فرا میخواند که به سکوت شرمگینانه خود در مقابل وکیلی که جرمش در زمانه ی چشم پوشیدن های مصلحتی و همکاری با دیکتاتوری ، فریاد حق طلبانه بوده  پایان دهند .
ما همچنین به وکلایی که با پز سیاسی و ضد رژیم بودن از کشور های اروپایی ویزای پناهندگی گرفتند ، یادآوری میکنیم که فراموش کردن سرنوشت همکارشان آقای عبدالفتاح سلطانی نه با معیارهای انسانی و نه با معیارهای شغلی شان همخوانی و سازگاری ندارد .
ما وظیفه خود میدانیم که فریاد تظلم خواهی آقای عبدالفتاح سلطانی را به گوش مجامع بین المللی برسانیم و به این مهم پا فشاری کنیم که دستگاه قضاوت ایران فاسدترین و ظالم ترین دستگاه حکومتی این رژیم است .
اتحاد زندانیان سیاسی

Print Friendly, PDF & Email