درگیری مردم با ماموران حکومتی در بازار مشهد

 

امروزمامواران در مشهد ریخته بودن بازار رضای مشهد و مغازه دارهایی که نقره جات ترک و تایلندی میفروختن رو توقیف اجناس میکردن که با مقاومت مردم روبرو شدن

Print Friendly, PDF & Email