تأکید عضو کنگره آمریکا بر نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران

پاسدارانبرای فشار بر رژیم ایران باید سپاه پاسداران را مجازات کرد. این رژیم با سلاح سپاه پاسداران سرپاست. این خواست یک عضو کنگره آمریکاست:
توماس گری نماینده کنگره آمریکا در یک جلسه استماع کمیته روابط خارجی گفت: اگر ما انتظار وضعیت بهتری در ایران را داریم بهتر است روی سپاه پاسداران متمرکز باشیم.

به گذشته نگاه کنیم می‌بینیم حدود ۵۰۰نفر از نیروهای ما با بمبهای کنارجاده‌یی جان خود را (در عراق) از دست دادند یعنی سلاحهایی که توسط سپاه پاسداران و شعباتش مانند نیروی قدس ساخته شده‌اند. این علاوه بر آن بود که حدود ۲۸۳۳نفر دیگر از نیروهای ما در بیروت کشته شدند. در برجهای خوبر هم همین‌طور شد. در همین خاک خودمان آمریکا می‌خواستند سفیر عربستان را ترور کنند. بنابراین اگر توقع نتیجه بهتر در رابطه با ایران را داریم باید طوری عمل کنیم که سپاه پاسداران را مجازات کنیم. در این صورت است که رژیم ایران بی‌ثبات خواهد شد چون سپاه است که با سلاح این رژیم را سرپا نگه‌داشته است.

من در تعجبم. چطور ما به چنین رژیمی ۴۰۰میلیون یورو می‌دهیم آن هم در زمانی که شهروندان دو تابعیتی را گروگان گرفته است. آیا این باج دادن نبوده است؟ این، رفتارهای نامطلوب رژیم ایران را تشویق نمی‌کند؟.

Print Friendly, PDF & Email