درگيري بين مردم و دستفروش ها با نيروي انتظامي به شليك گاز اشك آور و تيرهوايي منجر شد- همدان ۹ اسفند-فیلم

Print Friendly, PDF & Email