راهپیمایی اعتراضی کارگران پلی اکریل با حمله وحشیانه نیروی انتظامی مواجه شد – فیلم

 

Print Friendly, PDF & Email