تجمع متفاوت کاسپین – مالباختگان با شعارهای انقلابی مرگ مالخوردگان را خواستند

Print Friendly, PDF & Email