اعتراضات بازنشستگان اصفهان – فیلم

اصفهان: “سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن”
اعتراض مردم اصفهان به حضور جمهوری ننگین اسلامی در سوریه.
درود به شرف هموطنان اصفهانی… درود
پاینده ایران، برافراشت

Print Friendly, PDF & Email