کارگران پلی‌اکریل اصفهان از نیمه‌راه تجمع بازگردانده شدند

کارگران پلی اکریل اصفهانامروز شنبه کارگران پلی‌اکریل اصفهان از نیمه‌راه تجمع بازگردانده شدند.
تجمع صنفی کارگران کارخانه پلی‌اکریل اصفهان که قرار بود در اعتراض به معوقات مزدی و توقف فعالیت این واحد صنعتی برگزار شود، صبح امروز با مداخله عوامل انتظامی ناتمام ماند.

Print Friendly, PDF & Email