سپرده‌گذاران کاسپین مقابل مجلس تجمع کردند

سپرده‌گذاران کاسپینسپرده‌گذاران کاسپین مقابل مجلس تجمع کردند
همزمان با استیضاح وزیر راه در بهارستان جمعیت زیادی از سپرده گذاران کاسپین مقابل مجلس تجمع کردند.

Print Friendly, PDF & Email