مصاحبه فاكس نيوز بامريم رجوي رهبر اپوزيسيون ۱۴ فوریه ۲۰۱۷

مریم رجوی فاکس نیوزمصاحبه فاكس نيوز بامريم رجوي رهبر اپوزيسيون ۱۴ فوریه ۲۰۱۷

مجري: اطلاعات  جديدي كه براي اولين بار امروز صبح درمورد  سپاه پاسداران انقلاب افشا شده است ممكن است بر اقدام دولت ترامپ براي ليست گذاري اين گروه بعنوان يك سازمان تروريستي تاثير گذارد.

آي آر جي سي (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران) تقريباً در تمامي جنبه هاي زندگي مردم ايران شركت دارد و مسئول برنامه موشكي كشور است. اطلاعات بيشتر در اين زمينه را اريك شاون خبرنگار ارشد فاكس نيوز گزارش مي كند:

اريك شاون: ايران تحت تحريم هاي آمريكا قرار دارد, درصدر ليست كشورهاي حامي تروريسم است و بزودي ممكن است گام هاي بيشتري عليه تهران برداشته شود.

همانطور كه گفتيد دولت ترامپ درنظر دارد كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران, آي.آر.جي.سي را بعنوان يك سازمان تروريستي خارجي ليست گذاري كند, اين درحالي است كه بزرگترين گروه اپوزيسيون ايران كمپهاي آموزشي را در ايران افشا كرده است كه تروريست هاي جديد را آموزش مي دهند.

اين گزارش كه در اين ساعت از طرف گروه شوراي ملي مقاومت ايران منتشر شده مدعي است كه سپاه پاسداران كمپهايي را براي جنگجويان خارجي اداره مي كند, اپوزيسيون مي گويد سپاه پاسداران در تلاش براي   گسترش تهديد ايران, به نيروها آموزش تاكتيكهاي تروريستي ازجنگ شهري  تا آموزش هاي موشكي مي دهد.

سپاه پاسداران در خلال انقلاب ايران در ۱۹۷۹ تشكيل شد و همچنان نقشي   مسلط در زندگي اقتصادي و امنيتي ايران بازي مي كند.

مريم رجوي رهبر گروه اپوزيسيوني كه اين گزارش را امروز صبح منتشر كرد, از كاخ سفيد خواست ليست گذاري را عليه سپاه پاسداران اعمال كند.

مريم رجوي: مردم ايران از ليست گذاري تروريستي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استقبال ميكنند كه مسئول هزاران اعدام سياسي و شكنجه در زندان ها مي باشد.

سپاه پاسداران همچنين مسئوليت حمايت و شركت در فعاليتهاي تروريستي در خارج ايران را برعهده دارد.

Print Friendly, PDF & Email