فیلم دیگری از قیام مردم اهواز

اعتراضات خوزستان
شب گذشته ادامه ناآرامي و اعتراضات به كوي علوي (حي الثورة ) اهواز كشيده شد.
صبر مردم لبريز شده…

Print Friendly, PDF & Email