دومین روز اعتراض مردم خوزستان به ریزگردها، انتقال آب استان، بیکاری و.. – فیلم

دومین روز اعتراض مردم خوزستان به ریزگردها، انتقال آب استان، بیکاری و..
نفت را می فروشندوهزینه سوریه، فلسطین، لبنان ویمن می کنند بجای اینکه به وضع معیشتی مردم خوزستان و ایران برسند.

Print Friendly, PDF & Email